khorkhog.jpg

Khorkhog, a stew of muttony-goodness